Regulamin

 

REGULAMIN SPRZEDAZY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.alewianki.pl

Sprzedającym jest:

Firma Mateusz Witoszek Grevit z siedzibą przy ulicy Gen. Sikorskiego 19, 43-211 Piasek, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zarejestrowana pod numerem NIP – 6381686350, REGON – 243026400, zwana zamiennie „Usługodawcą”

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

tel: 664-344-248 lub 603-582-260

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 1 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środkó porozumiewania się na odległość (w tym drogą elektroniczną).

 6. Sklep Internetowy alewianki.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.alewianki.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Towarów.

 7. Strona – Usługodawca i Klient.

 8. Strona Sklepu – każda strona lub podstrona www znajdująca się pod adresem www.alewianki.pl

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep internetowy www.alewianki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe, nieużywane, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny zawarte na stronach www.alewianki.pl są cenami brutto/końcowymi podanymi w złotych polskich. Ceny nie zawierają podatku VAT gdyż Usługodawca jest podmiotowo zwolniony z jego uiszczania. Podane koszty nie uwzględniają kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia telefoniczne lub mailowe są możliwe wyłącznie w terminach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, w wyniku czego realizacja usługi nie jest możliwa, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia bez żadnych konsekwencji dla Kupującego.

 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak rachunków z załącznikami, rachunków korygujących z załącznikami.

 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczanie danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji za pobraniem.

   

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie firmy sprzedającego.

 3. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki opłaconej za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU). Przy wyborze opcji płatności „ zwykły przelew bankowy” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 4. Kupujący obciążany jest kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, ilości zamówionych produktów oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „koszty dostawy”.

 

§ 5 Płatności

 

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – PayU – lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 2. Płatności realizowane poprzez system płatności elektronicznych obsługiwane są przez „PayU”. Informacje dotyczące warunków korzystania z systemu elektronicznych płatności znajdują się pod adresem internetowym http://www.payu.pl/.

 

§ 6 Odbiór towaru

 

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 3. Brak sporządzonego protokołu szkody nie skutkuje automatyczną odmową przyjęcia reklamacji towaru, a jedynie stanowi przeszkodę w procesie reklamacyjnym, która może lecz nie musi skutkować utrudnieniem rozwiązania sprawy.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia, przymierzenia.

 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. Koszt odesłania towaru wynosi 18,75 zł. Na życzenie klienta Usługodawca wskaże firmę wykonujaca transport w podanych cenach.

 5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na który sklep ma zwrócić zapłatę.

 6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w pkt. 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiony rachunek korygujący. Oryginał i kopia zostaną wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię rachunku korygującego. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

§ 8 Zwrot towaru

 

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (Podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.).

 2. Konsument traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 55-576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku płatności elektronicznych, instytucjom pośredniczących w płatnościach. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Dane są przekazywane przez Klienta dobrowolnie.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodekscywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

Życzymy udanych zakupów!!!

Płatności obsługuje Płatności